Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 12 lipca 2010 00:12

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w lipiec 2014 r.

W miesiącu lipcu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 90 osób, w ujęciu miesięcznym. W lipcu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 2829 osób, zaś w czerwcu 2014 r. – 2919 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem (w lipcu 2013 roku było 3006 osób bezrobotnych) nastąpił spadek o 177 osób.

 

· Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu lipcu 2014 r. wyniosła 2829 osób (w tym 1249 to kobiety) i była niższa niż przed miesiącem o 90 osób (tj. o 3,2% mniej).

· W czerwcu 2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/ kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 225 osób, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 53 osoby, co stanowi 23,6% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 76,4% (172 osoby) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 30 osób po stażu, 10 osób po robotach publicznych.

· Na dzień 31.07.2014 r. na wsi zamieszkiwało 1766 bezrobotnych (62,4%) tj. o 30 osób mniej niż w czerwcu 2014 r. - 1796 osób, a w porównaniu z lipcem 2013 roku – 1821 osób, o 55 osób mniej.

· Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 245 osób i była niższa o 33 osoby niż w miesiącu czerwcu 2014 r. (278 osób).

Więcej…

 

Nowe instrumenty rynku pracy dla osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko wtorek, 08 lipca 2014 08:37

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, o instrumentach rynku pracy dla osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia:

 

- bony szkoleniowe

- bony stażowe

- bony na zasiedlenie

- szkolenia (trójstronne umowy)

- dofinansowanie wynagrodzenia

 
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowa forma wsparcia kształcenia ustawicznego

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko czwartek, 12 czerwca 2014 11:10

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje że, nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 27 maja 2014 r. wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy, można przeznaczyć  na:
1.    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
2.    kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3.    egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4.    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5.    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Więcej…

 
 

OGŁOSZENIE

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 06 czerwca 2014 11:41

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje, że otrzymał środki Funduszu Pracy  z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznejna realizację programów  na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych

 

 

Formy wsparcia w ramach programu:

 

1)  jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej dla osób  bezrobotnych, absolwentów CIS,  absolwentów KIS. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby  9800zł

2)  jednorazowe środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej w dla osób bezrobotnych, absolwentów CIS, absolwentów KIS.Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby 9500 zł.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej wymienionych form wsparcia, mogą uzyskać  bliższe informacje w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, pokój Nr 14 lub telefonicznie (86)  278-95-17

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

Wacław Sójko

 
 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w maju 2014 r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko czwartek, 05 czerwca 2014 10:19

W miesiącu maju 2014r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 148 osób, w ujęciu miesięcznym.  W  maju bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było  2923 osoby, zaś w kwietniu  2014 r.  – 3071 osób.   W porównaniu z ubiegłym rokiem (w  maju 2013 roku było 2963 osoby bezrobotne) nastąpił spadek o 40 osób.

·  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2014 r. wyniosła  2923 osoby (w tym 1261 to kobiety)  i była niższa niż przed miesiącem o 67  osób.  (tj. o 5,3%  mniej)

·  W  maju  2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/ kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 156 osoby, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 57 osób, co stanowi 36,5% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 63,5% (99  osób) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 12 osób po stażu, 3 osoby po robotach publicznych.

·  Na dzień 31.05.2014 r. na wsi zamieszkiwało 1802  bezrobotnych  (61,7%) tj.  o 64 osoby mniej jak w kwietniu 2014 r.-  1866  osoby, a w porównaniu z majem  2013 roku – 1782 osoby, o 20 osób więcej.

·  Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych wyniosła 297 osób i była niższa o 31 osób niż  w miesiącu kwietniu 2014 r. (328 osób).

 

Więcej…

 
 

Strona 1 z 40