Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 12 lipca 2010 00:12

Ogłoszenie

W związku z niezgłoszeniem się do dnia 19.09.2014 roku  oferentów do ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej, przedłuża się okres składania ofert do dnia 03.10.2014 roku.

 

Załączniki:

 

 

Nabór wniosków na dofinansowanie

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko piątek, 12 września 2014 06:03

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizacje programu dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49

 

ogłasza nabór wniosków :

1. o przyznanie  dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

2. o refundację kosztów doposażenia  lub wyposażenia stanowiska pracy

 

Wnioski od pracodawców i osób bezrobotnych będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na powyższe formy wsparcia.

Wnioski  należy  składać  wyłącznie  w  formie  pisemnej  w  sekretariacie  urzędu,  pokój  nr  17 I  piętro w  godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30,na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie. Druki  wniosków  po  ogłoszeniu  naboru  będą  dostępne  w siedzibie urzędu pokój Nr 8 oraz na dole niniejszego ogłoszenia

Więcej…

 
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum aktualnie prowadzi rekrutację do projektu "Zmieniaj siebie-Bądź aktywny"

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko środa, 16 lipca 2014 05:39

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum aktualnie prowadzi rekrutację do projektu "Zmieniaj siebie-Bądź aktywny" - projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjenci - osoby niezatrudnione, w wieku 15-30 lat, zamieszkujące wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Rekrutacja do projektu trwa:
do 31.07.2014 r. - do gr. IV
do 31.08.2014 r. - do gr. V

Działania w ramach projektu:
1. Wsparcie motywacyjne z modułem psychologicznym i zawodowym (obowiązkowe dla każdego uczestnika):
- Grupowe wsparcie psychologiczne (2 dni x 5h/gr.)
- Indywidualne wsparcie psychologiczne (6h/os.)
- Grupowe warsztaty „Aktywnych form poszukiwania pracy” (2 dni x 8h/gr)
- Indywidualne doradztwo zawodowe (3h/os.)

Więcej…

 
 

Nowe środki - Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko wtorek, 08 lipca 2014 08:00

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy  z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizacje w 2014 roku  niżej wymienionych programów :

Więcej…

 
 

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY w sierpniu 2014 r.

Drukuj

Wpisany przez Krzysztof Paszko poniedziałek, 08 września 2014 09:58

W miesiącu sierpniu 2014 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 53 osoby, w ujęciu miesięcznym.  W  sierpniu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było  2882 osoby, zaś w lipcu  2014 r.  – 2829 osób.   W porównaniu z ubiegłym rokiem (w  lipcu 2013 roku było 3006 osób bezrobotnych) nastąpił spadek o 124 osoby.

·           Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2014 r. wyniosła  2882 osoby (w tym 1287 to kobiety)  i jest wyższa niż przed miesiącem o 53  osoby (tj. o 1,8%  więcej).

·           W  sierpniu  2014 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/ kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 235 osób, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 41 osób, co stanowi 17,4% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast 82,5% (194 osoby) stanowią osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 30 osób po stażu, 10 osób po robotach publicznych.

Więcej…

 
 

Strona 1 z 42